VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k poskytování vzdělávacích služeb

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi poskytovatelem a objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb.

1. VYMEZENÍ SMLUVNÍCH STRAN
 
1.1. Poskytovatelem je je fyzická osoba Miroslav Černý, se sídlem Dr. E. Beneše 875, 277 11 Neratovice, Česká republika, IČO: 71351451,fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 01.09.2005 (dále jen „poskytovatel“).
 
1.2. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.itcerny.cz nebo jiným způsobem (dále jen „objednatel“).
 
 
2. POŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
 
2.1. Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), konzultace, beseda nebo přednáška. Poskytovatelem vzdělávacích akcí je fyzická osoba Miroslav Černý.
 
2.2. Termíny a ceny vzdělávacích akcí včetně všech změn uveřejňuje poskytovatel na svých internetových stránkách www.itcerny.cz.
 
2.3. Poskytovatel může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností, ale termín může změnit nejpozději v den uzávěrky přihlášek. Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem přednáškových sálů, ubytování a dopravu lektora).
 
2.4. Výzva k provedení platby na účet poskytovatele je objednateli zaslána ihned v automaticky vygenerovaném e-mailu, který současně potvrzuje přijetí jeho přihlášky. Kurzovné je nutno uhradit do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však v den pořádání vzdělávací akce v hotovosti. Po tomto datu bude objednatel vyzván k urychlenému provedení platby, jinak bude jeho objednávka stornována.
 
2.5. Pokud není uvedeno jinak, příjem přihlášek končí 10 dní před zahájením vzdělávací akce. V případě, že nebude naplněna maximální kapacita, může poskytovatel posunout termín uzávěrky přihlášek. O dodatečném podání přihlášky je nutno se informovat telefonicky u poskytovatele. V případě volných míst může zájemce podat přihlášku i po termínu uzávěrky přihlášek. Při naplnění kapacity vzdělávací akce jsou přihlášení zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. Později přihlášeným je při naplnění kurzu nabídnut náhradní termín. Pokud objednatel neuhradí cenu vzdělávací akce do termínu splatnosti, ztratí pořadí a v případě naplnění kapacity nemusí být přijat.
 
2.6. Objednatel, který neuhradí cenu vzdělávací akce v určeném termínu před jejím zahájením (nejpozději v den zahájení v hotovosti) nebude přijat.
 
2.7. Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, vrátí poskytovatel přijaté zálohy nejpozději do 7 dnů od vyhlášení zrušení.
 
 
3. CENA VZDĚLÁVACÍ AKCE
 
3.1. Cena vzdělávací akce je vyhlášena společně s termínem konání.
 
3.2. Cena vzdělávací akce je uvedena na internetových stránkách poskytovatele (www.itcerny.cz).
 
3.3. Cena vzdělávací akce je pro daný turnus pevně stanovená.
 
 
4. ÚHRADA CENY VZDĚLÁVACÍ AKCE
 
4.1. Objednatel uhradí cenu vzdělávací akce převodem na účet poskytovatele vedený u mBank, č.ú.: 670100-2208470406/6210) na základě zaslané zálohové faktury, které zasílá poskytovatel elektronicky na email  společně s dalšími pokyny. Objednatel provede úhradu na své náklady.
 
4.2. Po zaplacení příslušné částky obdrží objednatel zprávu o jeho závazném zařazení do vzdělávací akce.
 

4.3. Řádnou fakturu – daňový doklad obdrží objednatel na e-mail, který uvedl v přihlášce, do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet poskytovatele.

 
 
5. STORNO POPLATKY
 
5.1. V případě zrušení přihlášky kurzu Objednatelem ze závažných důvodů (nemoc, rodinné důvody), nabízíme možnost účasti Objednatele v náhradním termínu bez storno poplatku. V tomto případě si vyhrazujeme právo nabídnout náhradní termín z naší strany a dle našeho harmonogramu. Náhradní termín nelze vymáhat ani vynucovat. V případě, že si zákazník nepřeje využít náhradního termínu, provedeme vrácení vložených finančních prostředků v následujícím rozsahu:
  • v případě, že objednatel zruší svou přihlášku ke kurzu nejpozději 7 dnů před termínem konání kurzu, vrátíme objednateli 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží poskytovateli jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka a zpracování storno. Peníze budou účastníkovi vyplaceny po potvrzení dobropisu, který mu bude vystaven.
  • v případě, že objednatel zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 6 – 2 dnů před termínem konání kurzu, vrátíme objednateli 50% uhrazené částky za příslušný kurz. Zbývajících 50 % uhrazené částky náleží poskytovateli jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka a za rezervaci místa na kurzu. Peníze budou objednateli vyplaceny po potvrzení dobropisu, který mu bude vystaven.
  • v případě, že objednatel zruší svou přihlášku na kurz 1 den před termínem konání kurzu, nebo v den konání kurzu, nevracíme žádný poplatek objednateli, 100 % uhrazené částky náleží poskytovateli jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky zákazníka a za rezervaci místa na kurzu. V tomto případě doporučujeme využít výše uvedené možnosti náhradního termínu.
 
5.2. V případě zrušení kurzu Poskytovatelem (pouze ve výjimečných a závažných případech, jako nečekané onemocnění lektora, zásah vyšší moci atd.) nabídneme objednateli konání kurzu v náhradním termínu, nebo vrácení 100% uhrazené částky za příslušný kurz. Objednatel se může rozhodnout pro jednu z těchto variant.
 
5.3. Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) stornování účasti. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí objednatel.
 
 
6. SLEVY
 
6.1. O způsobu, době a výši slev rozhoduje poskytovatel vzdělávacích akcí.
 
6.2. Slevy jsou poskytovány na vybrané vzdělávací akce na základě uvedení slevového kódu, slevové poukázky. 
 
6.3. Na slevy není právní nárok.
 
 
7. VZDĚLÁVACÍ AKCE ZAHRNUJÍ V ZÁKLADNÍ CENĚ
 
7.1. Výuku dle osnov poskytovatele.
 
7.2. Provedení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách na www.itcerny.cz).
 
7.3. Materiály v elektronické podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce na www.itcerny.cz).
 
7.4. Vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce po úspěšném složení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách na www.itcerny.cz).
 
 
8. ÚČINNOST A ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK
 
8.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2019 a v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Předchozími obchodními podmínkami se však řídí kupní smlouvy, které byly uzavřeny za jejich účinnosti.
 
8.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností objednatele, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.
 
 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů odpovídá platným právním předpisům ČR, zejména zákonu na ochranu osobních údajů a GDPR.

9.2. Ochrana osobních údajů ze strany Poskytovatele je dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky.

 
V Neratovicích dne 1. 1. 2019
 

Obchodní podmínky ke stažení VOPPVS.pdf (389 kB)
 
 
 
Aktuální leták ke stažení

Aktuální leták s nabídkou počítačových kurzů na II. pololetí roku 2019 ke stažení po kliknutí na obrázek.

Zákaznický účet

BONUS pro Vás

Praktické videonávody, zajímavé články a další bonusy pro Vás.

Reklama